HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt
Pučko
Gradska knjižnica
Gradska knjižnica – Biblioteca civica
“Matija Vlačić Ilirik”


Gradska administracija / Obavijesti / Zaključak Cetinski Aurora

Arhiva obavijesti

9.2.2017

Zaključak Cetinski Aurora


Istarska županija - Regione Istriana, Grad Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata, Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell´ambiente e il rilascio degli atti, rješavajući po zahtjevu koji su podnijeli investitori AURORA CETINSKI, HR-52210 ROVINJ, DRIOVIER 3, OIB 79453076103 , te MARINO QUARANTOTTO, HR-52210 ROVINJ, DEL VESCOVO 12, OIB 68936869581  na temelju članka 77. stavka 1.  Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.), donosi

ZAKLJUČAK
  1. Zobay Andras Marton i Zobay Frizsina oboje iz Mađarske, H-9025 Gyor, balint Mihaly U.7., vlasnicima posebnog dijela koji se sastoji od dvije prostorije na IV katu, hodnika i stepenica sl.“D“ tip-a 42 zgrade izgrađene na zgr.č. 71 k.o. Rovinj, sada s nepoznatim prebivalištem, postavlja se privremeni zastupnik  u osobi Mirjane Bratulić, službenice Grada Rovinja-Rovigno, radi zaštite njihovih prava i interesa u vezi izdavanja građevinske dozvole za  rekonstrukciju  zgrade na zgr.č. 70 k.o. Rovinj, rekonstrukciju prostorije označene sa sl. „E“ i tri prostorije na I katu označene sa sl. „A“ tip-a 42 zgrade na zgr.č. 71 k.o. Rovinj i rekonstrukciju prostorije označene sa sl. „A“ tip-a 43/B zgrade na zgr.č. 73/2 k.o. Rovinj u poslovni prostor gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti (bistro),u Rovinju, Obala Alda Rismonda 6,( građevina 3. skupine),
  2. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će stranke u navedenoj upravnoj stvari sve dok se stranke ili njihov opunomoćenik ne pojavi pred ovim javnopravnim tijelom. Privremeni se zastupnik poziva da primi povjerene dužnosti i da ih u svemu savjesno i po zakonu vrši.
OBRAZLOŽENJE

Aurora Cetinski i Marino Quarantotto, podnijeli su zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju  zgrade na zgr.č. 70 k.o. Rovinj, rekonstrukciju prostorije označene sa sl. „E“ i tri prostorije na I katu označene sa sl. „A“ tip-a 42 zgrade na zgr.č. 71 k.o. Rovinj i rekonstrukciju prostorije označene sa sl. „A“ tip-a 43/B zgrade na zgr.č. 73/2 k.o. Rovinj u poslovni prostor gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti (bistro),u Rovinju, Obala Alda Rismonda 6,( građevina 3. skupine).
Temeljem članka 115. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, Zobay Andras Marton i Zobay Frizsina oboje iz Mađarske, H-9025 Gyor, balint Mihaly U.7., vlasnike posebnog dijela koji se sastoji od dvije prostorije na IV katu, hodnika i stepenica sl.“D“ tip-a 42 zgrade izgrađene na zgr.č. 71 k.o. Rovinj, potrebno je pozvati radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za gore naveden zahvat u prostoru kao stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole.
Poziv za uvid u spis predmeta ovog javnopravnog tijela KLASA: UP/I-361-03/16-01/000092 Urbroj: 2171-01-05-02/7-16-0002 od 07.12.2016.godine vratio se s napomenom „nepoznat“
Slijedom navedenog, a na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), u nastavku ZUP, postavljen se privremeni zastupnik radi zaštite njihovih prava i interesa.
Ovaj zaključak izdaje se u pisanom obliku jer je to nužno radi pravilnog vođenja postupka u smislu odredbe članka 77. stavka 4. ZUP-a.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog zaključka nije dopuštena posebna žalba, ali se zaključak može pobijati u žalbi protiv rješenja kojim će ovaj Upravni odjel odlučiti o zahtjevu, sukladno čl. 77. st. 5. ZUP.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA
Ivan Begić, dipl.iur.

Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.