HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt
Pučko
Gradska knjižnica
Gradska knjižnica – Biblioteca civica
“Matija Vlačić Ilirik”


Gradska administracija / Obavijesti / Javni poziv za financiranje projekata iz područja izdavaštva u 2017.g.

Arhiva obavijesti

15.3.2017

Javni poziv za financiranje projekata iz područja izdavaštva u 2017.g.


Obrazac za prijavu projekta izdavaštvo 2017

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Rovinja – Rovigno raspisuje poziv za financiranje projekata iz područja izdavaštva

Javni poziv za financiranje projekata iz područja izdavaštva u 2017.g.

(1) Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za financiranje projekata koje su usmjerene na područje izdavaštva.

(2) Ciljevi Natječaja su financijski podupirati objavljivanje knjiga, časopisa, zbornika te nosača zvuka (CD-a) i DVD-a rovinjskih autora ili udruga koje se bave kulturnim amaterizmom u glazbenoj kulturi.

Pri odabiru ponuđenih projekata dati će se prednost i podržati prije svega:

  • djela priznatih rovinjskih autora i izdavača, koja su od posebnog književnog, umjetničkog, stručnog i znanstvenog interesa i značaja za  razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Rovinja
  • djela mladih autora
  • prepisci rukopisa i knjiga značajnih za jačanje identiteta i posebnosti Rovinja,
  • prijevodnu literaturu o Rovinju i prijevode domaćih autora na strane jezike
  • izdanja koja istražuju i njeguju dijalektalni izričaj (čakavski i rovinjski dijalekt)
  • izdavanje CD-a i DVD-a glazbenih skupina sa područja Grada

(3) Ukupno planirana vrijednost natječaja je 90.000,00 kn.

Financijske potpore za pojedini projekt odobravaju se do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kn. Okvirni broj odobrenih projekata je 15.

(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 14. travnja 2017.g.

(5)  Formalni uvjeti natječaja
Prihvatljivi prijavitelji
1. Pravo prijave projekta po ovom pozivu imaju trgovačka društva, ustanove (osim privatnih) koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj, organizacije civilnog društva, te fizičke osobe i autori vlastitih izdanja.
2. Svaki predlagatelj može podnijeti više prijava s time da svaki projekt mora biti prijavljen na posebnoj prijavnici.
3. Podupirati će se i projekti u sunakladništvu dvaju ili više partnera.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koji su izravno vezani za provedbu projekta.
Prilikom procjene projekta ocjenjivati će se specificirani troškovi u odnosu na predviđene aktivnosti kao i realnost visine navedenih troškova.
U postupku ocjene projekta nadležno povjerenstvo ocjenjivati će ekonomičnost ukupnog troškovnika i njegovih pojedinačnih stavki prema konkretnom i jasno izloženom programskom sadržaju prijavnice.

(6) Razdoblje provedbe projekta je do kraja kalendarske godine uz napomenu da će se priznavati svi prihvatljivi troškovi nastali u tekućoj godini.

Prije potpisa ugovora prijavitelj će morati priložiti dokaze da se protiv njega ili odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak, te da ima podmirene sve doprinose prema državi, Gradu Rovinju-Rovigno i poduzećima u vlasništvu Grada.

Prijavitelju kojemu je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Gradu Rovinju-Rovigno biti će uskraćeno pravo na financijsku podršku na svim natječajima i javnim pozivima u sljedeće dvije godine, računajući od dana kada mu je upućena pisana obavijest o utvrđenom neispunjavanju ugovornih obveza.

(7) Kako se prijaviti?
Prijava mora sadržavati:
- Prijavni obrazac
- životopis autora / voditelja projekta,
- izvod iz registra udruga za udruge ili sudskog/obrtnog registra za ustanove, trgovačka društva ili obrte

Prijavu u tiskanom i elektronskom obliku treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, Rovinj-Rovigno
„NE OTVARATI- naziv poziva“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, ugovaranje, izvršit će povjerenstvo za ocjenjivanje prijava.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog poziva.

(8) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dean.cvitic@rovinj.hr i dragan.poropat@rovinj.hr

KLASA: 610-01/17-01/9
URBROJ: 2171-01-09-01-17-1
Rovinj, 13. ožujka 2017.

Gradonačelnik
Giovanni Sponza

Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.