HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt
Pučko
Gradska knjižnica
Gradska knjižnica – Biblioteca civica
“Matija Vlačić Ilirik”


Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 172/03, 144/10, 77/11) i članka 67. Statuta Grada Rovinja-Rovigno ("Službeni glasnik" broj 4/09), donosim

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Rovinja-Rovigno

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Rovinj-Rovigno, u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama sukladno zakonu kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Informacije u smislu članka 1. ove Odluke utvrđene su u Katalogu informacija Grada Rovinja-Rovigno, koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Rovinju-Rovigno.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacija može se podnijeti putem pošte na adresu: Grad Rovinj-Rovigno, Matteottijev trg 2, 52210 Rovinj-Rovigno, može se dostaviti neposredno u pisarnicu Grada na istoj adresi ili se može poslati na e-adresu: pristup.informacijama@rovinj.hr .

Članak 4.

Ovlaštenik kojemu je omogućen uvid i preslika tražene informacije, dužan je nadoknaditi stvarne materijalne troškova uvida i preslika.

Stvarni materijalni troškovi koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama obračunavat će se u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. ostavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 38/11).

Naknada se uplaćuje u korist žiro-računa Grada Rovinja-Rovigno broj: 2340009-1837400006 Grad Rovinj-Rovigno Proračun, poziv na broj odobrenja:   68  7706 - OIB uplatitelja, svrha doznake: trošak izdavanja dokumenata.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku" Grada Rovinja-Rovigno.

Klasa: 008-02/11-01/25
Urbroj: 2171-01-03-02-11-1
Rovinj-Rovigno, 9. rujna 2011.

Gradonačelnik
Giovanni Sponza

KATALOG INFORMACIJA GRADA ROVINJA - ROVIGNO

Uvodne napomene

Katalog informacija ( u daljnjem tekstu: Katalog) sadrži informacije koje posjeduje i sa kojima raspolaže Grad Rovinj - Rovigno, a u svrhu ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 172/03, 144/10, 77/11).

U Katalogu je navedena dokumentacija prema djelokrugu rada i nadležnostima pojedinih upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno.

Upravna tijela i vrste informacija

 

1. Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika

1.1.

Opći i pojedinačni akti Nadzornog odbora općine Rovinj (od 1955. do 10.4.1963.)

1.2.

Opći i pojedinačni akti Općinskog vijeća i Vijeća radnih zajednica Općinske skupštine općine Rovinj (od 3.6.1963. do 4.4.1974.)

1.3.

Opći i pojedinačni akti Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća Skupštine općine Rovinj (od 24.4.1974. do 26.2.1993.)

1.4.

Opći i pojedinačni akti Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno od 9.4.1993. do danas

1.5.

Zapisnici i audio zapisi sa sjednica Gradskoga vijeća Grada Rovinja-Rovigno od 9.4.1993. do danas

1.6.

Zapisnici i izvornici akata sa sjednica Gradskoga poglavarstva Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 1993. do svibnja 2009.

1.7.

Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno od 1993. godine

1.8.

Izborna dokumentacija o izborima za Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno

1.9.

Dokumentacija o sklopljenim sporazumima o uspostavi prijateljskih odnosa sa gradovima u Hrvatskoj i inozemstvu

1.10

Popis dobitnika gradskih javnih priznanja

1.11

Ostale informacije iz nadležnosti Ureda


2. Služba za unutarnju reviziju

2.1.

Strateški plan unutarnje revizije

2.2.

Godišnji plan unutarnje revizije

2.3.

Pojedinačna izvješća o obavljenim revizijama

2.4.

Povelja unutarnjih revizora

2.5.

Ostale informacije iz nadležnosti Službe


3. Upravni odjel za upravljanje imovinom

3.1.

Podaci o građevinskom i poljoprivrednom zemljištu te stambenim, poslovnim i drugim prostorima u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

3.2.

Informacije i cjelokupna dokumentacija o natječajima kojim se raspolaže imovinom pod 3.1.

3.3.

Informacije o državnom poljoprivrednom zemljištu na području Grada Rovinja-Rovigno

3.4.

Cjelokupna dokumentacija o provedenim natječajima za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

3.5.

Podaci o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije

3.6.

Informacije o izdanim koncesijskim odobrenjima na pomorskom dobru

3.7.

Ostale informacije iz nadležnosti Upravnog odjela


4. Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske fondove

4.1.

Informacije vezane za planiranje i izvršenje gradskog proračuna

4.2.

Podaci o financiranju proračunskih korisnika te naplati proračunskih prihoda

4.3.

Razna financijska izvješća sukladno zakonskim propisima

4.4.

Podaci o gospodarskim kretanjima te podaci o nezaposlenosti na području grada

4.5.

Programi poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede te pripreme turističke sezone

4.6.

Podaci o radnom vremenu prodavaonica i ugostiteljskih objekata, dopuštenoj razini buke, prodaji poljoprivrednih proizvoda izvan zelene tržnice i prehrambenih proizvoda na plažnim objektima

4.7.

Informacije o pretpristupnim fondovima i EU projektima za koje se natječe ili u kojima sudjeluje Grad Rovinj-Rovigno

4.8.

Ostale informacije iz nadležnosti Upravnog odjela


5. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata

5.1.

Cjelokupna prostorno-planska dokumentacija uređenja područja Grada Rovinja-Rovigno (prostorni planovi, generalni urbanistički plan, detaljni planovi uređenja pojedinih područja grada)

5.2.

Natječajna dokumentacija vezana uz izradu planova pod 5.1.

5.3.

Studije utjecaja na okoliš za kojeg je propisana provedba javnog uvida na našem teritoriju

5.4.

Izvješća o stanju u prostoru Grada Rovinja-Rovigno

5.5.

Informacije o kriterijima i uvjetima gradnje na području grada

5.6.

Informacije o uvjetima uređenja pročelja u 0. zoni

5.7.

Ostale informacije iz nadležnosti Upravnog odjela


6. Upravni odjel za izgradnju i održavanje objekata

6.1.

Informacije o investicijama građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture, kulture, sporta, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i drugih objekata u vlasništvu grada

6.2.

Cjelokupna tehnička dokumentacija za izvođenje radova pod 6.1.

6.3.

Cjelokupna natječajna dokumentacija za odabir izvođača radova pod 6.1.

6.4.

Ostale informacije iz nadležnosti Upravnog odjela


7. Upravni odjel za društvene djelatnosti

7.1.

Dokumentacija i informacije o ustanovama kojima je Grad Rovinj-Rovigno osnivač

7.2.

Dokumentacija iz područja predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, vatrogastva i civilnog društva

7.3.

Podaci o financiranju i provođenju programa u školstvu izvan državnog pedagoškog standarda

7.4.

Podaci o stipendijama za učenike i studente

7.5.

Informacije o socijalnom programu Grada Rovinja-Rovigno

7.6.

Podaci o udrugama i programima koji se financiraju iz gradskog proračuna

7.7.

Informacije o programima i manifestacijama kojih je nositelj i organizator Grad Rovinj-Rovigno

7.8.

Informacije o upravljanju, korištenju i održavanju gradskih sportskih objekata

7.9.

Ostale informacije iz nadležnosti Upravnog odjela


8. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i opće poslove

8.1.

Informacije o komunalnom redu, mjerama za njegovo provođenje i kaznenim odredbama za nepoštivanje

8.2.

Informacije o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i spomeničkoj renti

8.3.

Informacije o komunalnim sustavu i komunalnim djelatnostima

8.4.

Informacije o uvjetima i načinu držanja i postupanja sa životinjama i zaštiti napuštenih i izgubljenih životinja

8.5.

Informacije o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova

8.6.

Informacije o lokacijama, uvjetima i načinu davanja na korištenje javnih površina

8.7.

Informacije o upravljanju grobljem

8.8.

Cjelokupno upravljanje prometom na području Grada Rovinja-Rovigno

8.9.

Informacije o uvjetima i načinu obavljanja autotaksi prijevoza

8.10

Informacije o kućnom redu park šume Zlatni rt - Punta Corrente

8.11

Ostale informacije iz nadležnosti Upravnog odjela

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i rokovima predviđenima Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 172/03, 144/10, 77/11).

Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.